Data publikacji: 2022-05-10, 11:20

Ilość wyświetleń: 428

Ogłoszenie - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Odsłuchaj

Powrót

W związku z kończącym się terminem zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (źródeł ogrzewania budynków) przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.
Od 16 maja br. będzie można złożyć ww. deklaracje w punktach obsługi interesanta umiejscowionych w remizach OSP w poszczególnych miejscowościach zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.
W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.) każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn (pokój nr 31 oraz pokój nr 34).


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego