Ilość wyświetleń: 1085

Wsparcie dla inwestora


Odsłuchaj

Powrót

Z ofertą inwestycyjną Gminy Szczebrzeszyn można zapoznać się na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Zachęty inwestycyjne w Polsce:

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

• Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Za realizację zadań wynikających z prezentowanej ustawy odpowiadają zarządzający SSE w Polsce.

Granty rządowe

• Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem.

Parki Przemysłowe i Technologiczne

• Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

• Jedna z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Centra badawczo-rozwojowe

• O status Centra Badawczo-Naukowego może ubiegać się przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, prowadzący badania lub prace rozwojowe.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż). Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej.

Gmina Szczebrzeszyn należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

EURO-PARK WISŁOSAN, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Atuty i sukcesy SSE:

 • budowa kilkunastu obiektów przemysłowych oddanych do dyspozycji inwestorów,
 • bogata oferta terenów inwestycyjnych (działki od 0,5 do 50 ha),
 • pakiet przywilejów i zachęt podatkowych na najwyższym poziomie w kraju,
 • profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji,
 • bardzo dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • możliwość wydzierżawienia i kupna hal, wynajmu powierzchni biurowych,
 • wolne tereny inwestycyjne,
 • możliwość pozyskania środków na rozwój - pożyczki, kredyty, leasing, factoring.

Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie od momentu jej powstania do teraz: ok. 10,6 mld zł

Łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ponad 27 tys.

Sektory wiodące: metalowy, motoryzacyjny, maszynowy, meblarski, spożywczy

Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

W ramach polityki spójności dla Województwa Lubelskiego zostały przeznaczone środki finansowe na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programów oraz możliwości skorzystania ze wsparcia dostępne są pod adresem strony internetowej RPO Lubelskie.

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (84) 63 83-331; strona internetowa

Informacje nt. wsparcia regionalnego COI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

ul. Grottgera 4, III piętro, 20-029 Lublin

tel.: +48 (081) 537 16 51, fax: +48 (081) 537 16 37

e-mail: coi@lubelskie.pl, coie@lubelskie.pl

strona internetowa

Intensywność pomocy publicznej w regionie:

Maksymalna intensywność pomocy dla województwa lubelskiego wynosi: 50%. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską , z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców - w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Liczba lat zwolnienia z CIT: 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia.

Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych do uzyskania zwolnienia z CIT: 15 mln zł

Wsparcie oferowane bezpośrednio przez gminę/powiat

W Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie utworzony Punkt Obsługi Inwestora. Pracownicy zapewnią opiekę przedsiębiorcom i ewentualnym inwestorom przy procedurach administracyjnych, które będą związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności zostanie zapewnione:

 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
 • Oferowanie opieki po inwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Istnieje możliwość rozwoju oferty inwestycyjnej gminy poprzez inwestycje gminne, przyłączanie nowych gruntów (współpraca z innymi właścicielami lub długofalowe planowanie wykupu).

Nieruchomości należące do zasobu gminnego, w tym również tereny inwestycyjne sprzedawane są przez gminę w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:

 • Zarządzenie Burmistrza Szczebrzeszyna o sprzedaży nieruchomości wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
 •  ogłoszenie przetargu,
 •  przetarg,
 •  podpisanie umowy kupna – sprzedaży.
 • Informacje o przetargu zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu pod adresem BIP Szczebrzeszyn Strona główna w zakładce Zarządzenia.

Cena wywoławcza nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Gmina prowadzi racjonalną politykę gospodarowania nieruchomościami.

Pozostałe zachęty inwestycyjne: informacje o dostępności i warunkach zwolnienia/preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, programy z urzędu pracy itp.

Na podstawie Uchwały nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 4369) zmienionej Uchwałą nr XXXVII/258/2014 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2013r.

(Dz. Urzed. Woj. Lubelskiego poz. 5007) Gmina Szczebrzeszyn udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. usług hotelarskich,
 2.  oczyszczania ścieków sanitarno - bytowych,
 3. zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych,
 4. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego