Ilość wyświetleń: 2956

Deklaracja dostępności


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szczebrzeszyn.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności: Nie wszystkie publikowane wcześniej treści multimedialne zawierają opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-03
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz Miasta i Gminy, telefon: 846821095, e-mail: sekretarz@szczebrzeszyn.pl.

Telefony kontaktowe do koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1.  Beata Trochimiuk – 84 6821 187
 2.  Tomasz Ciurysek – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
 3.  Wojciech Kościk – koordynator do spraw dostępności cyfrowej – 84 6821 095 wewn. 335
 4. Jolanta Tyszko – koordynator do spraw dostępności komunikacyjno – informatycznej – 84 6821 095 wewn. 335
 5.  Ewa Typiak – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
 6.  Zofia Wachowicz – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 321
 7. Mateusz Gonera – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Szczebrzeszyna
 • Adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1
 • 22-460 Szczebrzeszyn
 • E-mail: um@szczebrzeszyn.pl
 • Telefon: 846821095

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego położony jest przy Placu Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie.
 • Do budynku prowadzą schody.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Sekretariat oraz pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.
 • Na parterze budynku znajduje się kasa i sala konferencyjna.
 • Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony bramy głównej. Wjazd jest oznakowany.
 • Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy w kasie Urzędu, po czym kompetentny urzędnik schodzi do interesanta.
 • Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem Rady Miejskiej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście /dla niepełnosprawnych/ od strony zachodniej budynku – parter.
 • Toalety publiczne znajdujące się w budynku od strony północnej nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w miejscach: kasa Urzędu, kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sala konferencyjna, stanowisko ds. dowodów osobistych, sekretariat Urzędu.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu, jest dostępny online.

Załączniki:

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego