Data publikacji: 2024-02-07, 14:35

Ilość wyświetleń: 614

Dodatek osłonowy w 2024 roku


Odsłuchaj

Powrót

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dochód gospodarstwa wyliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych za 2022 rok.

Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pokój nr 21 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

WNIOSKI BĘDĄ DOSTĘPNE OD DNIA 26.01.2024

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego