Data publikacji: 2022-06-14, 8:54

Ilość wyświetleń: 79

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.164.2022


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 10.06.2022r.GŁOSZENIE NR ROK. 0050.164.2022Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie KGW Przedmieście Błonie z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Błonie 69, na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego w formie imprez rekreacyjnych w charakterze turystycznej wycieczki. Wypoczynek wyjazdowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 20 czerwca 2022 roku na formularzu uwag dwojako:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl
Link do ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP: http://bip.szczebrzeszyn.pl/rejestr-zmian,6_8-1808


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego