Data publikacji: 2022-04-11, 15:02

Ilość wyświetleń: 300

„Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada”


Odsłuchaj

Powrót
Polski ład ikona

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr 01/2021/7739/PolskiLad

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022r.

Całkowita wartość podpisanej umowy z Wykonawcą: 2 868 365,40 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi: 2 724 947,13 zł, co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi gminne nr 110355L, 110360 L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada. Na odcinku drogi gminnej 110355L od km 0+352,73 do km 2+346,59 oraz od km 2+758,39 do km 3+517,43 wykonane zostaną poszerzenia drogi do szerokości 5,00 m z miejscowymi zwężeniami do 3,50 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Dodatkowo zostaną przebudowane drogi gminne 110360L od km 0+002,50 do km 0+215,63 i 110357L od km 0+002,50 do km 0+211,88 o szerokości 4,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do zapewnienia spójność w zakresie infrastruktury drogowej oraz rozwoju społeczności lokalnej.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego