Data publikacji: 2022-01-13, 9:15

Ilość wyświetleń: 1802

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego


Odsłuchaj

Powrót

DODATEK OSŁONOWY

Zgodnie z treścią ustawy, wysokość dodatku osłonowego będzie uzależniona od trzech czynników – liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka rodziny i rodzaju stosowanego opału.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego!

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy wypłacany przez gminy
Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W/w wpisu dokonać można w pokoju nr 34 urzędu gminy!

Jaki dochód pozwala na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego?
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Jeżeli przekraczasz progi dochodowe, nadal będziesz mógł starać się o uzyskanie dodatku osłonowego. Świadczenie to będzie przyznawane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie wypłacane dopiero w momencie, kiedy po uwzględnieniu przekroczenia, do wypłaty pozostanie mniej niż 20 zł.
WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to brane są pod uwagę dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. brane są pod uwagę dochody z 2021 r.
Dochody z urzędu skarbowego gmina pozyskuje sama!

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy.
Wnioski o dodatek osłonowy składać należy w terminie od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
Osoby, które złożą dokumenty do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona do 31 marca 2022 roku, druga do 2 grudnia 2022 roku. Ci, którzy złożą wniosek po 31 stycznia 2022r do końca października, cały dodatek otrzymają w jednej racie, niezwłocznie po wydaniu informacji, nie później niż do 2 grudnia.
WYPŁATA DODATKU REALIZOWANA BĘDZIE TYLKO NA KONTO BANKOWE

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE WNIOSKÓW POK 21 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego