Data publikacji: 2021-12-30, 14:06

Ilość wyświetleń: 108

Ogłoszenie nr 393.2021


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 29 grudnia 2021 roku

OGŁOSZENIE NR 393.2021

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2022

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr XXI/291/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. U. Województwa Lubelskiego z dnia 15 listopada 2021 roku poz. 4728), Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2022 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

- W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę - 158 000 zł

W roku 2021 na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania przekazano dotacje na łączną kwotę – 139 876 zł. 

I. Termin i miejsce składania ofert

  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn do dnia 20 stycznia 2022 roku (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego na rok 2022”.
  2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Sala Konferencyjna.

II. Warunki składania ofert.

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

2. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

3. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r poz. 1057).

5. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

  • wypis z właściwej ewidencji podmiotów,
  • porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną,
  • aktualny statut oferenta.

6. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

7. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe i złożone w terminie.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania określa się od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych 

z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

3. Warunki realizacji zadania:

a) zadanie realizowane będzie w dni nauki szkolnej,

b) dzieci będą dowożone samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z zapewnieniem właściwej opieki,

c) odbiór i dowóz dzieci z przed miejsca zamieszkania.

Zadanie ma być wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna dokona oceny merytorycznej ofert.

2. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania - ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, efektywności wykonania;

c) przewidziana liczba odbiorców;

d) ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zlecanych zadań oraz rozliczania przekazanych na ten cel środków finansowych.

3. Przewodniczący Komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

4. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Szczebrzeszyna. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.

5. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.

6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, według wzoru Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

7. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

8. W/w dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Szczebrzeszyn.

Jednocześnie Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 14.01.2022r.

Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.


Link do ogłoszenia zamieszczonego w BIP: http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2021-12_48

Załączniki:

1. Ogłoszenie nr 393.2021.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego