Data publikacji: 2021-09-20, 13:44

Ilość wyświetleń: 203

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

Starosta Zamojski informuje, że w terminie od dnia 1 do 21 października 2021r. w godz. od 8.00 do 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4, w sali nr 223, nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Szczebrzeszyn (jednostka ewidencyjna: Szczebrzeszyn), obejmującego obręby ewidencyjne: 0002 – Przedmieście Zamojskie, 0003 – Przedmieście Błonie, 0004 – Przedmieście Szperówka.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.


Anna Jarosz

Kierownik referatu podatkowego

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego