Data publikacji: 2021-09-09, 15:22

Ilość wyświetleń: 105

Ogłoszenie nr ROK. 0050.284.2021


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, na realizację zadania publicznego pn. „Promocja zdrowego trybu życia – organizacja zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 17 września 2021 roku na formularzu uwag dwojako:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Link do treści ogłoszenia zamieszczonego w BIP: http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2021-9_32

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego