Data publikacji: 2021-07-22, 13:45

Ilość wyświetleń: 216

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Odsłuchaj

Powrót


Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać  z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :

•    faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r. (kody paliwa uprawniające do zwrotu: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00),

•    dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego –  w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi   1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi do 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25.


Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25 oraz  na stronie: www.bip.szczebrzeszyn.pl, www.minrol.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25 lub pod nr tel. 84 682 10 95       (wew. 339) w godzinach pracy Urzędu.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego