Data publikacji: 2024-05-28, 12:34

Ilość wyświetleń: 133

Informacja dla Beneficjentów projektu grantowego GRANTY PPGR


Odsłuchaj

Powrót

Celem zapewnienia właściwego wykonania zobowiązań przez Beneficjentów (tj. osoby fizyczne, będące Obdarowanymi przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”) oraz Grantobiorcę (Gminę Szczebrzeszyn) skutkujących prawidłową realizacją grantu, określonego regulaminem naboru oraz umowy o powierzenie grantu Wzywa się Beneficjentów projektu grantowego o złożenie „Oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego” do dnia 12 czerwca 2024r.

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” należy składać do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pokój nr 27 -osobiście lub wysłać pocztą. O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu.                                                              Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego