Data publikacji: 2024-02-09, 13:58

Ilość wyświetleń: 106

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 14 lutego 2024r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Złożenie podziękowań sołtysom i przewodniczącym zarządów osieli za pracę w kadencji 2019-2024.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie w 2023r. – założenia na 2024r.
 8. Informacja o działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie w 2023r. – założenia na 2024r.
 9. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie w 2023r. – założenia na 2024r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025,
  b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sołectwu wsi Niedzieliska Kolonia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bodaczów jako działki nr 2472 o pow. 0,24 ha, 2471 o pow. 0,23 ha, zabudowanych budynkiem świetlicy wiejskiej,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sołectwu wsi Kąty Drugie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kąty II jako działka nr 71/6 o pow. 0,1560 ha, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w obrębach geodezyjnych Przedmieście Błonie, Kawęczyn i Brody Małe,
  h) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szczebrzeszyn nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr 425 o pow. 0,0364 ha,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szczebrzeszyn nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr 1764 o pow. 0,0205 ha,
  j) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2028,
  k) w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Wzgórza Zamkowego i Wieży Widokowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Zbigniew Złomańczuk


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego