Data publikacji: 2023-12-01, 9:01

Ilość wyświetleń: 756

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót

    O G Ł O S Z E N I E

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni mieszkańcy,

wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 3 pkt 1-2 (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz.1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane będą na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Szczebrzeszyna zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, którzy jeszcze nie dopełnili ustawowego obowiązku, a będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego „szamba” lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  1. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn:
    -Sekretariat Urzędu pok. 12
    - Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. 34;
  2. drogą elektroniczną za pośrednictwem Skrytki ePUAP:/umszczebrzeszyn/skrytka opatrzony podpisem kwalifikowanym lub zaufanym;
  3. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

Druki można pobrać:

  • ze strony internetowej BIP Urzędu: zakładka pn. Nieczystości ciekłe-załączniki nr 3 pn. zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych lub nr 4 pn. zgłoszenie do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków;
  • w Referacie Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. 34;
  • u Sołtysa i Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (BIP Urzędu: zakładka pn. Nieczystości ciekłe – załącznik: nr 5.


Załączniki:

1. skan_ogłoszenia_II.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego