Data publikacji: 2023-09-15, 9:13

Ilość wyświetleń: 194

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 40) Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 6. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2023/2024 oraz liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2023r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Informacja o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2023/2024,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości gminnych działki budowlanej położonej w obrębie geodezyjnym Klemensów,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości gminnych udziału w działce rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Kawęczyn,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przedmieście Zamojskie pod działalność gospodarczą,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału Gminy Szczebrzeszyn w nieruchomościach rolnych położonych w obrębach geodezyjnych Wielącza Wieś oraz Niedzieliska,
  f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
  h) w sprawie wyboru ławników.
 10. Stanowisko Nr 1/2023 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Zbigniew Złomańczuk

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego