Data publikacji: 2023-05-22, 13:12

Ilość wyświetleń: 136

OGŁOSZENIE O WYDAWANIU SKIEROWAŃ NA ŻYWNOŚĆ


Odsłuchaj

Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od 23.05.2023 r. można uzyskać skierowanie na 2023 rok do odbioru żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

 • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 • ubóstwo ( kryterium dochodowe: 1410,00 zł na osobę w rodzinie, 1823,60 zł na osobę samotnie gospodarująca),
 • bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • niepełnosprawność ( orzeczenie o niepełnosprawności) ,
 • długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ),
 • przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci),
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),
 • alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

Skierowanie mogą otrzymać osoby u których występują wymienione wyżej przesłanki oraz których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1410,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2022 lub 2023r.;
 • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
 • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2022r w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH PROGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodaczowie w wyznaczonym terminie.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Grażyna Szymczak

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego