Data publikacji: 2023-03-17, 13:29

Ilość wyświetleń: 45

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr 70.2023

Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 17 marca 2023 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327) – zarządzam co następuje:

§1

Unieważniam otwarty konkurs ofert nr 0050.43.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku na realizację zadań publicznych na rok 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych, określonych w w/w ogłoszeniu.

§ 2

Informację o unieważnieniu konkursu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Szczebrzeszyna

/Henryk Matej/

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 70.2023.docx
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego