Data publikacji: 2023-03-17, 12:57

Ilość wyświetleń: 45

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr 69.2023

Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 17 marca 2023 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327) – zarządzam co następuje:

§1

Unieważniam otwarty konkurs ofert nr 0050.42.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych” ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych, określonych w w/w ogłoszeniu.

§ 2

Informację o unieważnieniu konkursu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Szczebrzeszyna

/Henryk Matej/


Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 69.2023.docx
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego