Data publikacji: 2022-11-21, 15:08

Ilość wyświetleń: 121

Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (tj: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2243 z późn. zm.) wprowadzono cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniu z odbiorcami uprawnionymi. 

Dla gospodarstw domowych cena maksymalna energii elektrycznej wynosi 693,00 zł/MWh oraz 785,00 zł/MWh dla przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców, producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej tj: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku.

Warunkiem stosowania wobec odbiorcy uprawnionego maksymalnej ceny za energię elektryczną jest złożenie przez odbiorcę uprawnionego (z wyłączeniem gospodarstw domowych) do dnia 30 listopada 2022 roku przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność w zakresie obrotu energią elektryczną oświadczenia wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, poz. 2299).

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego ww. oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 roku uprawniać będzie przedsiębiorstwo energetyczne do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej wprowadzonej ustawą.

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego ww. oświadczenia, po terminie zobowiąże przedsiębiorstwo energetyczne do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia nie dotyczy gospodarstw domowych.

Szczebrzeszyn, dnia 21 listopada 2022 roku

Załączniki:

1. OBWIESZCZENIE.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego