Data publikacji: 2022-09-23, 14:27

Ilość wyświetleń: 256

XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 15 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn przyjętego uchwałą Nr XLVIII/335/2018 z dnia 26 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r. poz. 5471 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, 
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  d) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn,
  e) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci aportu do SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  f) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2022/2023.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 8.  Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego