Data publikacji: 2022-07-26, 15:23

Ilość wyświetleń: 81

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 26 lipca 2022 roku

RGN.6830.4.2017.2022

OFERTA nr 10

Burmistrz Szczebrzeszyna niniejszym oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie obręb Przedmieście Błonie, oznaczonych nr działek 1608/1, 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami nr 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2.

Ofertę zawierającą w szczególności termin oraz cenę wykonania usługi geodezyjnej należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22- 460 Szczebrzeszyn, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta nr 10 – rozgraniczenie nieruchomości Przedmieście Błonie” w terminie do 25 października 2022 roku.

Niniejsza oferta zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie szczebrzeszyn.pl i stronie podmiotowej Gminy Szczebrzeszyn bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Burmistrz Szczebrzeszyna

Henryk Matej /-/

Link do ogłoszenia zamieszczonego w BIP.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego