Data publikacji: 2022-07-13, 9:23

Ilość wyświetleń: 249

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r. w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2022 r. (kody paliwa uprawniające do zwrotu: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00),
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi do 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25.

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25 oraz na stronie: www.bip.szczebrzeszyn.pl, www.minrol.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, pokój nr 25 lub pod nr tel. 84 682 10 95 (wew. 339) w godzinach pracy Urzędu.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego