Ilość wyświetleń: 290

"Przebudowa drogi gminnej nr 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia - Wielącza”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach zawartej w dniu 15.09.2021 r. umowy Nr 1374 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia - Wielącza” uzyskał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 - zadanie jednoroczne).

Całkowita wartość projektu 832 780,79 zł

Dofinansowanie z RFRD: 416 390,00 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

W wyniku udzielonego dofinansowania została przebudowana droga gminna nr 110367L w miejscowościach Wielącza Kolonia – Wielącza na łącznej długości 1 486 m. Przedmiotowa droga zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz do pól uprawnych. W ramach inwestycji została położona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m – 5 m z wykonaniem poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m w tym ulepszonych kruszywem na szerokości 0,5 m. Na odcinku 0+700 do 0+807 i 0+860 do 0+938 ustabilizowano skarpę płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej, wykonano również przebudowę zjazdów do nieruchomości poprzez ich wyprofilowanie, odwodnienie i utwardzenie kruszywem.

Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego