Ilość wyświetleń: 355

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo

W dniu 28 października 2019r. Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz obniżenie kosztów oświetlenia. 

Termomodernizacja budynku zostanie wykonana w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne i opracowana dokumentację techniczną. 

W efekcie realizacji projektu poprawi się stan techniczny kolejnego budynku oświatowego na terenie gminy Szczebrzeszyn, a także dzięki odnowieniu elewacji, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Termin realizacji projektu: 2019-2021

Całkowita wartość projektu: 2 185 049,28 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 235 733, 40 zł

Wkład własny jst.: 949 315,88 zł. 


Burmistrz Szczebrzeszyna

Henryk Matej /-/

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego