Ilość wyświetleń: 21

Zakończono projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia"


Odsłuchaj

Powrót
ikona dekoracyjna

Został zakończony projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia", który był dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 - zadanie jednoroczne).

Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wyniósł: 2 347 292,41 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1 173 646,20 zł, stanowiło nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Wkład własny Gminy Szczebrzeszyn w zakresie kosztów kwalifikowalnych wyniósł: 1 173 646,21 zł.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną nr 110372L w miejscowości Wielącza Kolonia o łącznej długości 1813 m ( od km 0+003,00 do km 1+816) , szerokości 3,5 m z poszerzeniem na mijankach do 5,0 m szerokości, o parametrach konstrukcji nawierzchni jezdni 4 cm warstwa ścieralna z asfaltobetonu, 5 cm warstwa wiążąca z asfaltobetonu, 20 cm podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm, 15 cm podbudowa z kruszyw naturalnych CBR>25%, 22 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego grubości 25 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m . Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo Zamontowano oznakowanie drogowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego