Ilość wyświetleń: 48

Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego


Odsłuchaj

Powrót

Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego.

Gmina Szczebrzeszyn pozyskała z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna, Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, dofinansowanie w wysokości 2 112 953,01 zł na budowę nowego przedszkola w miejscowości Wielącza.

Zakres projektu obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola oraz przyłącza i instalacje wewnętrzne. Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie, w tym wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami, a także wykonane instalacje OZE (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne). Dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami budynek i jego otoczenie zostaną przystosowane do ich potrzeb.

Głównym planowanym rezultatem projektu będzie roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi wynoszący 50 osób (dzieci).

Najważniejszymi grupami docelowymi projektu będą mieszkańcy (rodzice i dzieci). Do nich głównie skierowane są cele projektu polegające na poprawie dostępu i równego traktowania do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenach wiejskich w stosunku do obszarów miejskich. Stworzenie dodatkowych właściwych warunków edukacyjnych dla najmłodszych spowoduje zwiększenie podaży kadry pracowniczej na rynku pracy, na czym skorzystają wszyscy (mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również gmina).

Całkowita wartość projektu, obejmująca ogół wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wynosi: 2 567 985,57 zł.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego