Ilość wyświetleń: 181

„Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258”


Odsłuchaj

Powrót
polski ład

Zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/9068/PolskiLad.

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 11.10.2024r.

Całkowita wartość podpisanej umowy z Wykonawcą: 13 300 000,01 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 10 999 200,00 zł, co stanowi 82,7 % ostatecznej wartości Inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.

Wykonawcą robót jest: Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Sp. z o. o., Mokre 24D, 22-400 Zamość.

Zadanie inwestycyjne obejmuję przebudowę ulic na osiedlu Klemensów w Szczebrzeszynie, które posiadają nawierzchnie utwardzone bitumicznie oraz trylinkę. Na nawierzchniach drogowych występują liczne nierówności, spękania oraz miejscowe ubytki. Dominującą formą zabudowy os. Klemensów jest zabudowa jednorodzinna, a drogi zapewniają jedyny dostęp do przyległych do nich nieruchomości. Szerokości pasów drogowych są zmienne. W ramach inwestycji zostanie przebudowanych 8 ulic (Kolejowa, Parkowa, Spacerowa, Prosta, Jasna, Związkowa, Zaułek, Startowa) w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej z oprowadzeniem wód odpadowych do 2 zlewni oraz położona zostanie nowa nawierzchnia wraz z wykonaniem zjazdów oraz dojść do posesji. Łączna długość przebudowanej nawierzchni wyniesie ok. 2,456 km. Zjazdy, dojścia do posesji dostosowane zostaną do istniejących rzędnych terenowych. Na bramach wjazdowych nawierzchnie zjazdów będą przechodzić w nawierzchnię chodnika na tym samym poziomie przez co inwestycja dostosowana będzie dla osób z niepełnosprawnością. W związku z zaprojektowaną przebudową dróg gminnych osiedla Klemensów w Szczebrzeszynie i związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu tj. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu zostanie także przebudowana i zabezpieczona sieć telekomunikacyjna z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć gazowa. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Klemensów poprzez podniesienie parametrów technicznych przyczyni się do poprawy spójności regionu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków życia społeczności lokalnej.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego