Ilość wyświetleń: 142

"Eko Szczebrzeszyn ciepło w promieniach słońca – etap II"


Odsłuchaj

Powrót
solar

Na terenie Gminy Szczebrzeszyn trwają prace związane z montażem instalacji solarnych w ramach projektu pn.: „Eko Szczebrzeszyn ciepło
w promieniach słońca – etap II”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Docelowo zostanie zainstalowanych 254 instalacji kolektorów słonecznych  o mocach min.:

3,2 kW – 236 szt.

4,8 kW – 18 szt.

Ponadto w ramach projektu na dachu Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kW.

Realizowane zadanie przyczyni się do poprawy warunków i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zastąpienie istniejącej produkcji energii
z nośników konwencjonalnych, w tym surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekt pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz częściowe wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego