Ilość wyświetleń: 220

„Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia”


Odsłuchaj

Powrót
ikona polski lad

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2022r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr Edycja3PGR/2021/3602/PolskiLad.
Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2023 r.
Całkowita wartość podpisanej umowy z Wykonawcą: 1 993 050,78 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 1 953 189,76 zł, co stanowi 98 % ostatecznej wartości Inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.
Wykonawcą robót jest: WOD – BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 110348L w miejscowości Brody Duże i  Niedzieliska Kolonia o długości 1,35 km, która to droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem lub gruzem (głównie przez miejscowość Niedzieliska Kolonia) oraz modernizacja (remont) odcinka o nawierzchni asfaltowej o długości 0,810 km. Łączna długość drogi do przebudowy oraz modernizacji (remontu) to 2,160 km. W  ramach przebudowy zostanie zapewniony posesjom zabudowanym dojazd drogą utwardzoną dla komunikacji samochodowej oraz nastąpi poprawa walorów środowiskowych. Realizacja inwestycji przyniesie wymierny wpływ na sytuację mieszkańców tych miejscowości poprzez poprawę spójności regionu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków życia społeczności lokalnej.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego